Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Giới thiệu  
Các phòng ban

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TRONG TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

TÊN PHÒNG BAN

PHỤ TRÁCH PHÒNG

ĐIỆN THOẠI

FAX

Phòng Hành chính Nhân sự

Nguyễn Thúy Lợi

84.24.36226990

84.24.36226991

Phòng Tài chính - kế toán

Ông Đặng Văn Tới

84.24.36227035

 

Phòng Kinh doanh

Ông Phạm Đức Cường

84.24.36227040