Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  
Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017
 Ngày đăng: 13/05/2017 04:08
Vinatea kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các thông tin cụ thể như sau:

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty chè Việt Nam- CTCP

 

Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP (“Công ty”) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội 2017”), các thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ, thứ Tư, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4 tòa nhà Vinatea số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 3. Nội dung dự kiến:

 1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, Báo cáo tài chính 2016; Kế hoạch kinh doanh 2017

 2. Báo cáo của HĐQT và BKS về hoạt động năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016;

 3. Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017;

 4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 1. Tài liệu Đại hội: Công bố tại website Công ty: www.vinatea.com.vn vào ngày 14/05/2017

 2. Điều kiện tham dự Đại hội 2017:

 • Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2017 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2017.

 • Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy Ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2017 hoặc tải xuống từ website của Công ty tại www.vinatea.com.vn). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

 1. Các vấn đề khác:

Để việc tổ chức Đại hội 2017 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội 2017 hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản; đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Công ty và hồ sơ này phải được gửi về Công ty trước 15h00 ngày 19 tháng 05 năm 2017 theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM – CTCP

Địa chỉ: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: (84-4) 36226990 Fax: (84-4) 36226991

Email: info@vinatea.com.vn Website: http://www.vinatea.com.vn

Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp. Quý cổ đông là tổ chức tham dự xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.


 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)


 

LẠI CAO LÊ