Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 1)

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Facebook