Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Xem chi tiết tại đây.

Facebook