TB 40 đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần.

Hội quản trị  Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần (VINATEA) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết xem tại đây.

Facebook