Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Vinatea

Ngày 1/6/2017, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã nhận được Thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Theo đó, Vinatea được bổ sung thêm 08 ngành nghề kinh doanh sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

1.       

Khai thác và thu gom than bùn

0892

2.       

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

2012

3.       

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công nghiệp

4669

4.       

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

5.       

Đại lý du lịch

7911

6.       

Điều hành tua du lịch

7912

7.       

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

7920

8.       

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014

Chi tiết xem tại đây.

Facebook