0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên văn bảnNgày ban hànhXem chi tiết
0. Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202221/06/2023Tải về
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202321/06/2023Tải về
2. Thư xác nhận tham dự họp21/06/2023Tải về
3. Giấy ủy quyền áp dụng cổ đông cá nhân21/06/2023Tải về
4. Giấy ủy quyền áp dụng cổ đông tổ chức21/06/2023Tải về
5. Mẫu thẻ biểu quyết21/06/2023Tải về
6. Mẫu phiểu biểu quyết21/06/2023Tải về
7. Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông21/06/2023Tải về
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202321/06/2023Tải về
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202321/06/2023Tải về
10. 10. Đơn xin từ nhiệm tv HDQT _ Trịnh Quốc Dũng21/06/2023Tải về
11. Thông báo đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT21/06/2023Tải về
12. Mẫu đề cử ứng viên HĐQT21/06/2023Tải về
13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Vinatea21/06/2023Tải về
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202321/06/2023Tải về
15. Phiếu đặt câu hỏi từ Cổ đông 202321/06/2023Tải về
16. Thông báo bổ sung thông tin Email của cổ đông21/06/2023Tải về
17. VNT- Báo cáo Ban kiểm soát năm 202210/07/2023Tải về
18. VNT- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 202210/07/2023Tải về
19. VNT- BCTC hợp nhất 2023 đã kiểm toán10/07/2023Tải về
20. VNT- BCTC riêng 2023 đã kiểm toán10/07/2023Tải về
21. Sơ yếu lý lịch ứng viên_Ông Trịnh Phương Nam - cbtt10/07/2023Tải về