Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatea - năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 của VINATEA đã được diễn ra vào lúc 08 giờ 30 phút sáng ngày 29/07/2022 tại trụ sở - Toà nhà VINATEA, số 92 Võ Thị Sáu - P. Thanh Nhàn - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà nội. Các cổ đông không thể đến tham dự trực tiếp đã được Ban tổ chức tạo điều kiện tham gia họp Online, thảo luận và biểu quyết bằng các phương tiện điện tử khác.

Hình ảnh ban chủ toạ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban Chủ toạ Đại hội gồm: Ông Nghiêm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Bà Cao Thị Hồng - Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Hồng Anh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc. Các thành viên khác của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc cũng tham dự họp theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã nghe trình bày chi tiết các Báo cáo (Báo cáo HĐQT năm 2021, Báo cáo BKS năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, và một số nội dung quan trọng khác được trình bày trong Đại hội.

Hình ảnh cổ đông đặt câu hỏi đặt câu hỏi với Ban chủ toạ

Sau khi thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết và thông qua toàn bộ các báo cáo, nội dung được trình đến Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 đã diễn ra thành công, tốt đẹp trong sự nhất trí cao của đoàn chủ tịch và toàn thể các cổ đông của VINATEA.

 

Phòng Hành Chính - Vinatea

Link video Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Bấm vào đây)
 

Facebook