0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên văn bảnNgày ban hànhXem chi tiết
0. Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202208/07/2022Tải về
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 202208/07/2022Tải về
2. Thư xác nhận tham dự họp08/07/2022Tải về
3. Giấy ủy quyền áp dụng cổ đông cá nhân08/07/2022Tải về
4. Giấy ủy quyền áp dụng cổ đông tổ chức08/07/2022Tải về
5. Mẫu thẻ biểu quyết08/07/2022Tải về
6. Mẫu phiểu biểu quyết08/07/2022Tải về
7. Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông08/07/2022Tải về
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202208/07/2022Tải về
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202208/07/2022Tải về
10. Dự thảo Điều lệ Vinatea T07-202208/07/2022Tải về
11. VNT- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 kiểm toán08/07/2022Tải về
12. VNT- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 kiểm toán08/07/2022Tải về
13. VNT- Báo cáo tài chính riêng Quí 1.2022 kiểm toán08/07/2022Tải về
14. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 202108/07/2022Tải về
15. Báo cáo Ban kiểm soát năm 202108/07/2022Tải về
16. VNT- Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1.2022 kiểm toán08/07/2022Tải về